wtorek, 22 listopada 2016

Co to jest pieczęć prewencyjna ?

Jak wiadomo, zatory płatnicze są jednym z największych problemów polskich przedsiębiorców. Nieterminowe płatności potrafią zastopować nawet najlepiej rozwijającą się firmę, dlatego też, w kontaktach między przedsiębiorcami bardzo ważną rolę zaczęła odgrywać prewencja. Zarówno małe, jak i duże firmy zaczęły w swojej bieżącej działalności wykorzystywać narzędzia, wpływające na terminowe regulowanie zobowiązań przez partnerów handlowych lub też pozwalające na uniknięcie współpracy z nierzetelnymi kontrahentami. Korzystanie z tych narzędzi pozwala uniknąć kosztów związanych z późniejszą windykacją należności. Jednym z takich narzędzi jest pieczęć prewencyjna.

Przykład pieczęci:


PO CO STOSOWAĆ PIECZĘĆ PREWENCYJNĄ?


Używanie pieczęci prewencyjnej znacznie zmniejsza ryzyko powstania problemów z zaległymi płatnościami. Sygnowanie nią wystawianych faktur VAT, rachunków czy też not odsetkowych, informuje kontrahentów, o stałej współpracy wystawcy dokumentu z profesjonalną firmą windykacyjną bądź kancelarią prawną w zakresie windykacji swoich należności. Tym samym,. kontrahent jest pośrednio informowany o negatywnych konsekwencjach wynikających z opóźnień w zapłacie.  Kolor pieczęci prewencyjnej - zazwyczaj jaskrawoczerwony - zwraca uwagę odbiorcy, skutecznie przypominając mu o nadchodzącym terminie płatności.

Pieczęć prewencyjna pełni funkcję informacyjną i co do zasady nie wpływa negatywnie na relacje między przedsiębiorcami. Posiadacz pieczęci prewencyjnej sam decyduje o tym, kiedy i w stosunku do kogo chce zastosować działania prewencyjne. Najlepiej stosować je jednak w stosunku do firm, które już wcześniej sprawiały problemy płatnicze lub też zaczęły wykazywać pogorszenie dyscypliny płatniczej. Aby utrzymać skuteczność pieczęci należy jej jednak używać tylko w sytuacjach, które rzeczywiście tego wymagają.


Pieczęć prewencyjna daje najlepsze efekty, gdy jest używana łącznie z monitoringiem płatności. Główne korzyści płynące z  pieczęci prewencyjnej to zwiększenie płynności finansowej przedsiębiorstwa, zwiększenie dyscypliny płatniczej kontrahentów, niedopuszczanie do powstawania nieściągalnych długów, odciążenie działu księgowości i działu handlowego Klienta, a także obniżenie kosztów windykacji należności. Pieczęć prewencyjna jest najtańszym i najprostszym wewdrożeniu narzędziem pre-windykacyjnym.

środa, 31 sierpnia 2016

Różnice między komornikiem a windykatorem

W opinii wielu osób windykacja jest pojęciem tożsamym z zagadnieniem egzekucji komorniczej. Jest to błąd, ponieważ różnice między nimi są bardzo istotne. Windykacja i egzekucja komornicza mają co taki sam cel (odzyskanie długu), ale bazują na zupełnie innych zasadach. W praktyce można wyróżnić trzy etapy dochodzenia roszczeń finansowych od dłużników, a mianowicie: etap polubowny, etap sądowy oraz etap egzekucyjny.

Pierwszym etapem dochodzenia roszczeń jest windykacja polubowna - rodzaj negocjacji pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Jej celem jest nakłonienie dłużnika do spłaty należności, bez konieczności wdrażania postępowania sądowego lub egzekucyjnego. Aby osiągnąć założony cel windykator stara się ustalić sposób i harmonogram regulacji należności. Windykator nie może zająć majątku dłużnika, gdyż nie ma do tego stosownych uprawnień.  Może natomiast komunikować się z dłużnikiem za pomocą pism wysyłanych drogą pocztową, wiadomości e-mail, z wykorzystaniem smsów, telefonicznie lub też bezpośrednio.

Windykator może więc prowadzić negocjacje, przesyłać wezwania do zapłaty i inną korespondencję, przyjeżdżać pod adres dłużnika w godzinach dziennych, w celu podjęcia prób prowadzenia osobistych negocjacji, a w razie bezskuteczności tych środków wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę długu.

Windykator nie może zajmować lub spisywać majątku dłużnika, wejść do mieszkania dłużnika bez jego zgody, rozmawiać o zadłużeniu dłużnika z innymi osobami, wywieszać informacji o zadłużeniu dłużnika w miejscach publicznych, przekazywać informacji o długu w miejscu pracy dłużnika, naruszać dobra osobiste dłużnika, (np. zastraszać, nękać) lub przekazywać nieprawdziwych informacji co do konsekwencji niespłacenia długu (np. dotyczące pozbawienia wolności). Większość firm windykacyjnych obecnie przestrzega tych zasad. W przypadku jednak łamania prawa, dłużnik powinien powiadomić policję lub prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa stalkingu (art 190a kodeksu karnego). Można też w ogóle odmówić negocjacji z windykatorem, ale jednak dług wtedy wciąż pozostaje.

Jeśli podejmowane przez windykatora czynności nie przyniosą rezultatu, może zostać wdrożony drugi etap procesu windykacyjnego, a więc postępowanie sądowe. Polega ono na wniesieniu sprawy do rozpoznania przez właściwy sąd.  Sąd, wydając wyrok lub nakaz zapłaty, orzeka, że dłużnik ma zapłacić określoną kwotę zadłużenia wraz z kosztami sądowymi. Windykację na etapie postępowania sądowego zwykle prowadzą profesjonalni pełnomocnicy – adwokaci lub radcowie prawni. Wynagrodzenie takiego profesjonalnego pełnomocnika jest co do zasady doliczane dłużnikowi do należności głównej w orzeczeniu kończącym postępowanie. Wyrok sądu nie jest jednak oczywiście równoznaczny z odzyskaniem wierzytelności. Jedynie potwierdza  jej istnienie i umożliwia przymusowe egzekwowanie należności w postępowaniu egzekucyjnym.

Jeżeli dłużnik, pomimo prawomocnego orzeczenia sądu nie zapłaci należności, to wierzycielowi przysługuje prawo skierowania sprawy na drogę egzekucji komorniczej. Celem postępowania egzekucyjnego jest zaspokojenie w drodze przymusowej roszczenia wierzyciela, wymienionego w tytule egzekucyjnym, z majątku dłużnika i to niezależnie od jego woli. Możliwości komornika są więc dużo większe niż windykatora. Do warunków wszczęcia postępowania egzekucyjnego należą: ważny tytuł egzekucyjny (orzeczenie sądu), nadana temu tytułowi klauzula wykonalności oraz wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji.

Egzekucja komornicza może być przeprowadzona z ruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, innych wierzytelności i praw majątkowych, czy też  nieruchomości. Komornik ma prawo przymusowego otwarcia drzwi mieszkania lub firmy, przeszukania pomieszczeń, Komornik ma także prawo zasięgać informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji od organów administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków oraz innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu. Postępowanie komornicze pociąga za sobą dodatkowe koszty, którymi obciążony zostaje dłużnik.

Podsumowując, najlepiej jest szukać rozwiązań spłaty długu na etapie polubownym, gdyż na tym etapie nie ma dodatkowych kosztów sądowych i egzekucyjnych. W negocjacjach z firmą windykacyjną można dojść do kompromisu i znaleźć metodę na oddłużenie. Inaczej wygląda sprawa z komornikiem, który działa przymusowo. Należy jednak pamiętać, że prawa komornika również mają swoje granice, których przekraczać mu nie wolno

czwartek, 18 czerwca 2015

Dlaczego warto korzystać z wywiadu gospodarczego

Szukanie nowych rynków zbytu na towary i usługi to priorytet dla wielu przedsiębiorców. Każdy nowy kontrahent, to potencjalnie dodatkowy dochód dla firmy, a przecież w prowadzeniu działalności gospodarczej chodzi właśnie o to, by przynosiła ona zyski. Prowadzenie działalności gospodarczej bywa jednak ryzykowne. Nie każdy kontrahent jest bowiem rzetelnym płatnikiem. Czasem wynika to ze zwykłej nieuczciwości, czasem z innych względów. Bez względu na powody, brak terminowej płatności jest jednak zawsze problemem dla przedsiębiorcy. Dlatego też, niezależnie od branży i wielkości firmy warto sprawdzać wiarygodność potencjalnego partnera handlowego. Taką możliwość daje wywiad gospodarczy.

Wywiad gospodarczy jest usługą Kancelarii Effect, pozwalającą zminimalizować ryzyko poniesienia strat finansowych na etapie pozyskiwania nowych kontrahentów. Dotyczy, to przede wszystkim przedsiębiorców sprzedających swe towary lub usługi z odroczonym terminem płatności. Jest to najczęściej spotykana w obrocie gospodarczym, a jednocześnie najbardziej ryzykowna dla sprzedającego lub usługodawcy, forma współpracy handlowej. Z płatnościami nie będzie miał bowiem problemów przedsiębiorca sprzedający towar za gotówkę lub też za przedpłatą. Jedynie przy transakcjach z odroczonym terminem płatności istnieje ryzyko nie uzyskania zapłaty w terminie, pomimo dostarczenia towaru lub wykonania usługi. Dlatego właśnie przy sprzedaży z odroczonym terminem płatności warto sprawdzać czy kontrahent, któremu udzielamy kredytu kupieckiego nie jest poważnie zadłużony lub nawet całkowicie niewypłacalny. 

Usługa wywiadu gospodarczego polega w szczególności na uzyskaniu oraz analizie informacji dotyczących sytuacji prawnej i finansowej wskazanego przedsiębiorcy. Raporty gospodarczy zawiera najważniejsze informacje o kontrahencie, takie jak np.: dane rejestrowe i teleadresowe przedsiębiorstwa, zakres jego działalności, strukturę kapitałową, personalia członków zarządu i udziałowców, powiązania osobowe i kapitałowe z innymi podmiotami, informacje o zaległościach finansowych, postępowaniach egzekucyjnych oraz postępowaniach windykacyjnych, majątek ruchomy i nieruchomy. Dane te uzyskiwane są z rejestrów sądowych i urzędowych (KRS, rejestr REGON, CEIDG), raportów i sprawozdań finansowe publikowane przez przedsiębiorstwa oraz innych źródeł (np. Internet,  biura informacji gospodarczej, osobiste wizyty w siedzibie kontrahenta, wywiad środowiskowy).

Przeprowadzony przez Kancelarię Effect wywiad gospodarczy pozwala ograniczyć ryzyko zawierania umów z nierzetelnymi lub niewypłacalnymi kontrahentami, a tym samym uniknąć kosztów oraz czasu poświęconego na późniejszą windykację należności lub prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych.

Wywiadu gospodarczego nie można utożsamiać z nielegalnym szpiegostwem gospodarczym. Jego celem nie jest bowiem uzyskanie w sposób nielegalny tajemnic handlowych konkurencyjnego przedsiębiorstwa, lecz zbadanie - wyłącznie za pomocą legalnych środków - wiarygodności płatniczej potencjalnego kontrahenta. 

Tak jak wspomniano powyżej, wywiad gospodarczy z reguły stosuje się do nowych i nieznanych partnerów handlowych, można go jednak użyć także w stosunku do znanych kontrahentów, którzy zaczęli wykazywać pogorszenie dyscypliny płatniczej. W niektórych branżach, szczególnie narażonych na problemy z nieterminowymi płatnościami, takich jak np. branża budowlana, warto cyklicznie sprawdzać stałych kontrahentów, nawet gdy nic nie wskazuje na to, by mogli oni mieć problemy finansowe. Wystarczy bowiem jedna nieudana inwestycja lub też jeden nieuczciwy kontrahent, by prężnie działająca firma z rzetelnego płatnika zamieniła się w bankruta.

Na koniec warto zauważyć, że informacje uzyskane w ramach wywiadu gospodarczego mogą być również bardzo przydatne na etapie  ewentualnej egzekucji komorniczej, prowadzonej względem niewypłacalnego kontrahenta.

Zapraszamy do współpracy,
Kancelaria Effect


czwartek, 7 maja 2015

Kilka słów o solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy

Zgodnie z art. 647(1) § 5 K.c. „zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę”.  Zapis ten oznacza, że podwykonawca może domagać się zapłaty należnego mu wynagrodzenia zarówno od wykonawcy, jak i od inwestora. Do tego by powstała odpowiedzialność solidarna ze strony inwestora, konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków.

Przede wszystkim, na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda inwestora, a na zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zarówno zgoda inwestora, jak i wykonawcy. Umowy z podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Zgoda inwestora może być wyrażona dwojako:
  • w sposób czynny, a więc poprzez pisemne wyrażenie zgody.
  • w sposób bierny, czyli poprzez milczące wyrażenie zgody.
Trzeba pamiętać, że ciężar dowodu w zakresie wyrażenia zgody przez inwestora spoczywa na podwykonawcy,

Praktyka pokazuje, że wykonawcy rzadko zabiegają o zgodę inwestora na wykonanie części robót za pomocą podwykonawców u inwestorów. Podwykonawcy są tego w pełni świadomi, lecz godzą się na to, gdyż alternatywą jest po prostu nie zawarcie umowy. Aby chronić nadmierne wykorzystywanie podwykonawców, linia orzecznicza sądów idzie w kierunku uznawania solidarnej odpowiedzialności inwestora z wykonawcą wobec podwykonawcy, nawet pomimo nieuzyskania wyraźnej lub milczącej zgody inwestora. Dotyczy to spraw, w których inwestor wyraził tzw. zgodę dorozumianą czynną, a więc w szczególności gdy podwykonawca realizuje umowę zawartą z wykonawcą bez formalnej zgody inwestora, ale za jego wiedzą i  "cichą" zgodą.

Każdy taki przypadek trzeba jednak analizować indywidualnie, a podstawową trudnością jest wykazanie, że inwestor w sposób dorozumiany wyraził zgodę na zawarcie przez wykonawcę umowy z podwykonawcą. Może być to wykazywane za pomocą różnych dowodów, w tym również korespondencji między stronami (także korespondencji mailowej), notatek ze spotkań, zeznań świadków, list obecności, czy też dzienników budowy itp.

Pomimo stosownych przepisów, jak i wyroków sądów, korzystnych dla podwykonawców, inwestorzy oraz wykonawcy często kwestionują swoją odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawców. Zdecydowana większość tego typu spraw wymaga skierowania na drogę sądową, dlatego też warto skorzystać w tym zakresie z usług profesjonalistów. Kancelaria Effect jako firma windykacyjna połączona z kancelarią prawną posiada wieloletnie, poparte sukcesami, doświadczenie w windykacji należności w branży budowlanej, w tym również w dochodzeniu roszczeń na zasadzie odpowiedzialności solidarnej inwestora i generalnego wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

poniedziałek, 4 maja 2015

Na czym polega windykacja polubowna


Polubowna (pozasądowa) windykacja należności jest pierwszym, a zarazem najważniejszym etapem postępowania windykacyjnego. Jej celem jest wyjaśnienie przyczyn braku płatności ze strony dłużnika, a następnie przekonanie go do dobrowolnej spłaty należności lub zawarcia ugody, bez konieczności wdrażania postępowania sądowego.


 firma windykacyjna KrakówPodstawowymi instrumentami stosowanymi w ramach windykacji polubownej są monity (poczta, faks, e-mail, sms), negocjacje telefoniczne oraz negocjacje bezpośrednie, prowadzone poprzez wizyty negocjatorów terenowych w siedzibie lub miejscu zamieszkania dłużnika.

W ramach windykacji polubownej z reguły podejmowane są następujące kroki:
  1. ustalenie danych teleadresowych dłużnika,
  2. weryfikacja aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika,
  3. listowne lub osobiste wezwanie dłużnika do zapłaty,
  4. negocjacja spłaty zadłużenia,
  5. zawarcie porozumienia,
  6. nadzór nad terminowością spłat.

Prawidłowo przeprowadzona windykacja polubowna, jest najtańszą oraz zdecydowanie najszybszą formą windykacji. Trzeba jednak pamiętać, że polubowna windykacja należności ma sens tylko wtedy, gdy istnieją realne przesłanki za spłatą zobowiązania. Jeśli bowiem pożądane efekty są mało prawdopodobne, należy wkroczyć niezwłocznie na drogę sądową.